1998-11-13

Ch Bulldobas Whipper-Snapper  x  Ch Maya-Mayi


     
Yulara Gwai Galah tik röd/vit
Yulara Gwai Gidya tik röd/vit
Yulara Gwai Guliba tik röd/vit
Yulara Gwai Gulli-Maya tik röd/vit
Yulara Gwai-Billa tik röd/vit
     

Fotografier


Ch Bulldobas Whipper-Snapper Ch Bulldobas Wee Woodstock Ch Jaswyn Perseus
Ch Bulldobas Bajja
Ch Borasus Juel Of The Sun Ch Afrika Moon Over Morocco
Ch Afrika Born Free
Ch Maya-Mayi Ch Kampala Shaaka Ch Mallakiwi Gold Mark
Ch Kampala Estraalita
Ch Yulara Anemone Ch Feidias
Ch Senjisfinx Kamomilla