2003-12-17

Ch Yulara Fulared Fagus  x  Ch Tamsala Makes Waves

 

 
Yulara Jarrah hane röd/vit
Yulara Jedwood hane röd/vit
Yulara Jakaranda tik röd/vit
Yulara Jewang på Lejonklippan tik röd/vit
Yulara Jojoba tik röd/vit
     

Fotografier


Ch Yulara Fulared Fagus (r/v) Ch Furahan Lebeka Latifu (r/v) Ch Furahan Irambo (r/v)
Ch Furahan Gonda (r/v)
Ch Maya-Mayi (r/v) Ch Kampala Shaaka (tri)
Ch Yulara Anemone (r/v)
Ch Tamsala Makes Waves (r/v) Ch Tamsala Silkn Soksi (r/v) Ch Tamsala Silkn Memory
Tamsala Snow Crystal
Tamsala Make Awish (r/v) Ch Tamsala Himself  (r/v)
Ch Three Wishes of Woz (r/v)