1994-11-24

Ch Kampala Shaaka  x  Ch Yulara Rosina


     
Yulara Desert Oak hane svart/vit/tan
Yulara Desert Pea hane röd/vit
Yulara Desert Plum hane svart/vit/tan
     

Fotografier


Ch Kampala Shaaka Ch Mallakiwi Gold Mark Ch Afrika Royal Salute
Mallakiwi Rangimarie
Ch Kampala Estraalita Ch Touch o'Class of Woz of Tamsala
Ch Kampala Tina Marie
Ch Yulara Rosina Yulara Atropis Ch Feidias
Ch Senjisfinx Kamomilla
Ch Yulara Rosa Ch Azenda Islanda
Ch Senjisfinx Kamomilla