1995-10-31

Ch Allround's Congo Chorister  x  Ch Maya-Mayi


     
Yulara Emu hane röd/vit
Yulara Eurabbie hane röd/vit
Yulara Eurobin hane röd/vit
Yulara Eximius hane röd/vit
Yulara Elanora tik röd/vit
     
 

Fotografier


Ch Allround's Congo Chorister Ch Allandy Chorister Ch Ituri Martin's Pool
Button's Zipper
Ch Senjisfinx Ramona Ch Ngoros Azizi
Ch Shantari's Belladonna
Ch Maya-Mayi Ch Kampala Shaaka Ch Mallakiwi Gold Mark
Ch Kampala Estraalita
Ch Yulara Anemone Ch Feidias
Ch Senjisfinx Kamomilla